Kósa Károly

FEHÉR KÖVEK
A kommün szolnoki áldozatai

Pogány Gábor Benő szobrászművész alkotása. Részlet.A „dicsőséges 133 nap” eseményeiről sokat lehetett tanulni és olvasni az elmúlt évszázad második felében. Emlékművek és -táblák, utcanevek sora figyelmeztetett a Tanácsköztársaság eseményeire, illetve az oldalán harcolók „hőstetteire”. Ugyanakkor csak a legidősebbek tudtak arról, hogy a kommün is az áldozatok hosszú sorát szedte.

1919. május 2-án a románok elől visszavonuló Vörös Hadsereg kiürítette Szolnokot, s a 68-as gyalogezred vonta felügyelet alá a várost. Elkezdődött a helyi polgárőrség megalakítása is, de már május 3-án visszatértek a vörösök, s túlerővel leverték a rövid életű lázadást. A fehérek szerencsésebb része a román internálásba menekült, míg a többiek Szamuely Tibor Budapestről idevezényelt tengerészkülönítménye kezére kerültek.

Már az utcai harcok során sokan elestek. Szikszay György, 45 éves törvényszéki elnököt hátulról lőtték le, s még a cipőjét is lehúzták a lábáról.

Ösztreicher Nándor szesznagykereskedőt a saját lakásában, a családja szeme láttára verték agyon a vörösök a hozzájuk csatlakozott helybéli martalócok közreműködésével. Sztankovics Sándor csendőr tiszthelyettest, Tornay Lajos, Osbáth Gyula őrmestert és még két csendőrt laktanyájukban, betegágyban fekve lőtték agyon.

A fogságba esettek fölött Szamuely vésztörvényszéke ítélkezett. A sietve meghozott határozatoknak fegyvert nem viselő áldozatai is voltak. Legkirívóbb Mellinger Ede, 17 éves kereskedelmi iskolai tanuló esete, aki az apját kereste a fogva tartottak között, s felindultságában — mint a szemtanúk állították, szemtől-szembe — vadállatnak nevezte Szamuelyt.

A május 3-tól 7-ig tartó „ítélkezés” áldozatait a temető árkába lőtték bele, s ott földelték el.

Dr. Váry Albert koronaügyész-helyettes országos viszonylatban 590 mártír adatait gyűjtötte össze. Dunapataj 64 vértanúja után Szolnok városa második e szomorú listán. Jász-Nagykun-Szolnok megye 87 áldozatából Szolnokon 49, Jászberényben 13, Tiszafüreden 6, Szelevényen 5, Mezőtúron 4, Jászladányban és Karcagon 2-2, Fegyverneken, Jászapátiban, Kengyelen, Tiszaroffon, Tiszavárkonyban, Zagyvarékason 1-1 férfi halt meg.

Eme vérengzés után történt — talán bosszúból, de semmiképpen sem bocsánatosabb bűnként — a vésztörvényszék ítélkezésében és a kivégzésekben egyébként vétlen 18 szolnoki kommunista és szocialista meggyilkolása 1920. április 28-án, az abonyi Vigyázó kastélyban.

Az igazsághoz tartozik, hogy a törvénytelenségekben szolnokiak is részt vettek — a fentebb említett eseten kívül pl. László Imre MÁV detektívet a rögtönítélő bíróság felmentette, s vasutas haragosai gyilkolták meg a temetőben, köztük K. Bozsó Károly, aki 1979-től 1992-ig egy szolnoki utca névadója volt —, de a munkások túlnyomó többsége is elítélte Szamuelyék mészárlásait, s Szabó Károly, a megyei direktórium egyik vezetője (saját állítása szerint) közbenjárt Landler Jenőnél a fogva tartottak érdekében.

A tömegsírból csak 1919. augusztusában kezdték exhumálni a halottakat, s az azonosítás és halotti anyakönyvezés is csak ekkor kezdődött. Jellemző példa erre Stőgermayer Antal, 55 éves halászbérlő és halkereskedő esete, aki a római katolikus plébánia halotti anyakönyvében — ifj. Zelei János 25 éves ügyvédírnokkal és Tövis Béla 31 éves MÁV forgalmi tisztviselővel együtt — augusztus 22-i dátummal van bejegyezve, annak ellenére, hogy a május 8-án elhunyt feleségét, Kalina Máriát május 11-én már az özvegyeként anyakönyvezték.

A 43 éves árvaszéki ülnököt, Simonyi Pált augusztus 25-én, László Imrét és a 42, illetve 46 éves Zakariás testvéreket, Mihályt és Istvánt augusztus 26-án írták be az anyakönyvbe. Az exhumálások azonban tovább tartottak, hiszen a 22 éves hadnagy, Zalán Zoltán temetését szeptember 25-i dátummal jegyezték be.

A húszas évek elejétől kezdve országszerte megemlékeztek a diktatúra áldozatairól. Így volt ez Szolnokon is. A ferences háztörténet kéziratos bejegyzései bizonyítják, hogy minden év első májusi vasárnapján gyászistentiszteletet tartottak. A helyi sajtó minden évben beszámolt a városi megemlékezésekről.

1919 őszén történt az első kezdeményezés, mégis csak 1922-ben készültek az első emléktáblák, köztük a zsidó hitközség és Szentegylet által a Zsinagóga előcsarnokában állíttatott, 8 vértanú nevét tartalmazó tábla. A Vártemplom előtti csonka keresztet — melyet 1919-ben ért találat — 1934. május 5-én látták el emléktáblával, majd a mai Kellner Gyula utcai csendőrlaktanya falára szereltek táblát a csendőráldozatok nevével.

A Tisza Szálló és Gyógyfürdő árkádjai alatt szintén 1934-ben helyezték el a kommün áldozatainak emlékművét. Ez a kígyóölő férfit ábrázoló szobor Füredi Richárd Budapesten felállított szoboregyüttesének mellékalakja — pontosabban annak olajfestékkel preparált gipszmodellje volt. Talapzatára 32 kivégzett személy nevét vésték. (Az alkotásról dr. Cseh Géza írt részletesebben a Jászkun Krónika 1993. május 8-i számában.)


Az emlékművet és a táblákat 1945-ben sietve eltávolították. A katolikus temető 23-as parcellájában, a 4. számú út mellett azonban ezután is dacolt az idővel néhány szürkülő fehér kő. Legfeltűnőbb, s legjobban gondozott Király Árpádé, a 24 éves korában elhunyt tüzérfőhadnagyé, jó állapotban van Palesco Jenő, a 38 évesen megölt huszárőrnagy és Tallósi Vámossy István, a 24 éves főhadnagy síremléke. Stögermayer Antal és László Imre nevét még ki lehet betűzni. A többi sírjel azonban ma már névtelen. Csak a kövek azonos alakja, s a rajtuk látható, lefelé fordított tőr különbözteti meg őket a körülöttük lévő kicsiny gyermeksíroktól. A zsidó vértanúk sírkövei közül több ledőlt, az Ösztreicher Nándoré, Berger Alberté és Spiller Aladáré azonban ma is áll, Sugár Miklós neve a ledőlt kövön is jól olvasható.A 85. évfordulón szép domborműves emléktáblát (Pogány Gábor Benő szobrászművész alkotása) állítottak a helyi polgári körök a város adakozó polgárai segítségével a Tisza Szálló falán. A következő évben a Római Katolikus Temetőbizottság készíttetett emlékművet a sírkertbe. 2011 novemberében a Jobbik helyi szervezete avatott kopjafát ugyanitt. Ezek — a kommunista áldozatok itt-ott még ma is látható emlékeivel együtt — remélhetőleg hozzájárulnak a különféle színekben jelentkező terror és ellenterror elkerüléséhez.

Végezetül álljon itt a zsidó áldozatok márványtáblájára vésett szöveg, mely méltó minden mártír emlékének megőrzésére:
Ti a honszerelem,
Vértanúi vagytok,
A nemzeti ügyért,
Élethalál harcot,
Vívtatok egykoron.
Úgy tekintünk rátok,
Mint fénylő napokra,
Vigyázzatok reánk,
Szegény magyarokra!


A polgári körök és Szolnok város adakozó lakossága által 2004-ben állított emléktábla,

 NÉV SZÜLETÉS HALÁL NAPJA FOGLALKOZÁS
 Bársony Mihály földmíves
 Benedek János 1919. máj. 4.
 Berger Albert 1878. okt. 21. 1919. máj. 4. fuvaros
 Both Ernő főhadnagy
 Demény Lajos 1919. máj. 4.
 Erlich István földbirtokos
 Dr. Engel Sándor 1887 k. 1919. máj. 4. ügyvéd
 Gunszt Sándor 1919. máj. 4. földbirtokos, bankigazgató
 Dr. Hajdú Béla 1874 k. 1919. máj. 4. várm. árvaszéki ügyész
 Király Árpád Bogyiszló, 1895. 1919. máj. 4. tüzér főhadnagy
 László Imre 1878 k. 1919. máj. 4. vasúti detektív
 Majthényi Pál 1919. máj. 4. hadnagy
 Matyasovszky József 1919. máj. 4. főhadnagy
 Mellinger Ede 1902 1919. máj. 4. kereskedelmi tanuló
 Németh Pál 1919. máj. 4. törzsőrmester
 Ösztreicher Nándor 1877 1919. máj. 3. nagykereskedő
 Palesco Jenő 1891 k. 1919. máj. 4. huszárhadnagy
 Dr. Pethes Manó 1871 k. 1919. máj. 4. táblabíró
 Dr. Simonyi Pál 1877 k. 1919. máj. 4. árvaszéki ülnök
 Spiller Aladár 1881 1919. máj. 4. v. 6. fuvaros v. földbirtokos
 Stőgermayer Antal Kassa, 1864 k. 1919. máj. 6. kereskedő
 Sugár Miklós 1894. ápr. 24. 1919. máj. 3. tart. főhadnagy, fakereskedő
 Szántay Ferenc 1857 k. 1919. máj. 3. utazó v. hivatalnok
 Dr. Szikszay György 1874 k. 1919. máj. 3. m. kir. törvényszéki elnök
 Szilágyi Imre
 Tövis Béla 1888 k. 1919. máj. 3. MÁV tisztviselő
 tallósi Vámossy Zoltán 1895. szept. 4. 1919. máj. 3. főhadnagy
 Wennes Andor főhadnagy
 Zakariás István Gyergyószentmiklós, 1873 1919. máj. 4. ügynök
 Zakariás Mihály Gyergyószentmiklós, 1877 1919. máj. 4. ügynök
 vitéz Zalán Zoltán Zombor, 1899 1919. máj. 4. hadnagy  
 ifj. Zeley János 1894 k. 1919. máj. 4. ügyvédi írnok


Kezdőlap
1919-síremlékek a "Panteonban" Irományok