Kósa Károly

Köszöntő az angol királynak
Egy jászárokszállási földműves levele VI. Györgynek


A Windsor-házbeli Albert Frederick Arthur George-ot 1936. december 12-én hivatalosan királlyá kiáltották ki, majd 1937. május 12-én koronázták meg VI. György néven. Nagy-Britannia és Észak-Írország királya, s India császára bizonyára számtalan gratulációt kapott különféle országok vezetőitől, ahogy azt a protokoll megkívánja. Saját alattvalói közül is számosan üdvözölhették a jeles alkalomból. Az azonban ritkaság, ha egy távoli ország polgára, egy egyszerű földműves fejezi ki jókívánságait, ráadásul saját verssoraival. Márpedig VI. György ilyet is kapott.

A kísérő levél így szól:

"Fogadja el Felséged szívből jövő névnapi versem üdvözletét királyságának megkoronázására. Jászárokszállás, 1937. április hó 15-én. Féke István s. k."

A verselményt is érdemes felidéznünk:
"Felséges Anglia jövendő királyának!
Örömmel tündöklő napnak ábrázatja
Melyet ma ragyogtat az Ég boltozatja
Mely szívünket kedves újsággal bíztatja
A felderült Égnek fényes boltozatja.
Ugyanis ha nézek az Ég cirkalmára
Nap, Hold csillagoknak rendes forgására
Láttam mindazokat, vigadoztak mára
Fordultak angol György király névnapjára.
György király névnapja többször is feljöjjön
Vele az Úr Jézus sok jókat közöljön,
A szeméből minden könnyet kitörüljön,  
Bárányok könyvében neve tündököljön.
Élete órája ahonnan onnan jár
Nyíljon meg előtte ama szép fényes vár.
Ha megnyitá hajnal az Égnek ajtait
Rózsás tornáciról leszedi rózsáit.
Elkészült Faëton, béfogja lovait
Útnak ereszti a gyémántos hintait.
Indulnak lovai napkelet tájára
Virradj György királynak ma neve napjára.
Végre midőn eljön Thamesének partjára
A brit birodalom koronázására
Tétessen fejére szentek koronája,
A mi szívünk is ezt óhajtja és várja."

VI. György angol király

A király beszéde. Oscar-díjas film VI. Györgyről.

A szíves köszöntés természetesen nem maradt megválaszolatlanul. A budapesti brit követség Jászárokszállásra küldött levele így szólt:

"Uram, Ő Felsége Minisztere utasított, hogy köszönetemet fejezzem ki április 15-én kelt, és az Ő Felsége koronázása alkalmára küldött leveléért, és hogy Ő Felségének elismerését nyilvánítsam érzelmei kedves kifejezéséért.
   Vagyok Uramnak alázatos szolgája:
                Hohler H. A. J. s. k. követségi titkár.
Féke István úrnak, Jászárokszállás, Csokonai utca 28. Magyarország."


Kezdőlap Irományok