[Scheftsik István]

SZOLNOKI
SZ.-ISTVÁN-FÜRDŐHÁZ
ISMERTETÉSE
PEST,
NYOMATOTT AZ ,,ATHENAEUM“ NYOMDÁJÁBAN.
M.DCCC.LXIX.


»1861-ben az „Első gőzmalom és Fürdő Társaság" megalakulását rögzítették Szolnok város jegyzőkönyvében.«
Az egykori »Scheftsik- féle gőzmalom és gőzfűrész ötemeletes hatalmas épülettömbje […] helyét a mai utcahálózatra vetítve a Tisza Szálló kerthelyisége, a tőle északra fekvő bölcsőde és az azt követő udvarok jelölik, az egyik udvarban a gőzfürdő hatszögletes kis medencéit találtuk meg a virágágyak alatt a földben. […]
»Szlányi Lajos [Ócskapiac Szolnokon, 1912 körül] olajfestményén várostörténeti értékű részleteket rögzített. Balról a színházépület zsinórpadlását látjuk, mögötte a ref. templom keskeny tornya magaslik. A magas kémény és a nagyobb ház az egykori sóház helyén épült Scheftsik-féle gőzmalom és fürdő maradványait jelzi.»
Kaposvári Gyula: A szolnoki vár kialakulása… = Varia Museologica. Szolnok, 1996. p. 233, 264.A fürdők hasznosságáról és beosztásáról általában

A közönség minden rétegében már általánosan el van ismerve, miszerint a fürdők általában a legfontosabb, leghatalmasabb és legrégibb gyógyszernek tekintendők.

Különösen pedig elismert dolog már az is, hogy nagyon üdítő és egyszersmind edző hatással bír az emberi test conserválására az úgynevezett gőzfürdőnek rendszeres használata.

Kevéssel ezelőtt aki melegfürdőt használt, leginkább azon volt, hogy fürdés után testét hideg ellen legjobban megóvhassa. Jelenleg azonban a gyűjtött tapasztalások alapján bebizonyult, hogy a hideg küllevegő befolyását a testre leghathatósabban egyedül a hideg víz, mellyel a fürdést berekeszteni kell, ellensúlyozza; mert a hideg víz edzi és erősíti meg a testet a levegő minden ártalmas befolyásától, miért is létesültek az úgynevezett hideg-víz-zuhanyok.

A szépnem minden időben nagy gondot fordított kecseinek tökélyesbítése- és fenntartására; az emberi történet átlapozásánál azt fogjuk találni, hogy az egyetlen és csalhatatlan szépítőszer minden időben a fürdő volt, és jelenleg is az; például a római elegáns nőknél a fürdők legélénkebben szerepeltek, és a legkitűnőbb szépítő szernek tartattak.

Különösen a gőzfürdő használatát a legtudományosabb orvosok következő bajok elhárítására legfőképpen ajánlják:

1-ör: egészséges embereknek hetenként egyszer-kétszer, mert annak használata által sok betegségnek elejét vehetik, sok kezdődő bajt pedig csírájokban elfojtanak;

2-szor: a csúzos, köszvényes bántalmak, idült bőrbajok, aranyeres bántalmak, a végtagok (kezek, lábak) ferdülései, és hüdései ellen;

3-szor: a bőrlehámlásra, az átizzadásra, az egész bőrfelület edzésére és ruganyosságra, az arczbőr szépségének emelésére;

4-szer: a testnek különböző káros, külső, különösen némely járványos befolyások ellen, mint a cholera, typhus;

5-ször: a vérkeringés előmozdítására, az idegrendszer erősítésére, mert a gőzfürdő nyárban inkább hűt, mint bármely hideg-fürdő; máj- és lép dugulásai, vértorlódások, fejfájás és szédülés ellen.

Ezeket előrebocsátva s áthatva azon élénk vágytól, hogy a tisztelt közönségnek erőmhöz képest szolgálatot tehessek, feladatul tűztem ki magamnak a közegészségi ügy érdeke előmozdítására azon hiányon is segíteni, hogy Szolnokon egy fürdőintézetet létesíthessek; szem előtt tartván, hogy a t. cz. közönségnek e tekintetben is hódolva legyen, hogy ne kényteleníttessék senki fürdés végett vagy messzebb helyre utazni, vagy pedig ezen, az egészségre felette jótékonyan kiható élvezetet nélkülözni.

Annál is inkább helyén levőnek tartám Szolnokon, egy oly élénk kereskedelmi és közforgalmi helyen ezen intézetet valósítani, mert Szolnok még különösen azon szerencsés helyzetben is van, hogy eme fürdők azon általánosan, az egészségre jótékonynak elismert Tisza vizével elláthatók lévén, a fürdővendégek ezen gyógyerejű Tisza-víz-fürdőket használhatják.

Szerencsémnek tartom ezennel a tisztelt közönségnek becses tudomására juttatni, miként a Szt.-István gőzmalmomnál ezen, a jelenlegi korszellem igényeinek megfelelő fürdőházamat máris közhasználhatás végett megnyitottam; esedezvén, miként a t. cz. közönség intézetemet, melyet nagy áldozattal és ernyedetlen buzgalommal létrehozni törekedtem, élénk és szívélyes pártfogásban részesíteni méltóztassék.

Miután pedig egy ily műnek létesítése complicatiójánál fogva felette nagy feladat, használatánál a különféle hiányok napfényre derülnek, a t. cz. közönséget kérem, hogy a netalán mutatkozó apró-hibák irányában kegyes elnézéssel lenni méltóztatnék, mert legkiválóbb gondom leend intézetemnek minden hiányait eltávolítani és tökéletességre hozni.

                    Teljes tisztelettel maradván a t. cz. közönségnek alázatos szolgája

Scheftsik István,
okleveles gyógyszerész és fürdő-tulajdonos


A szolnoki Sz.-István-fürdőház
következőleg van berendezve:


I. OSZTÁLY

Kád-fürdők

Ez osztály a legújabb modor szerint épített hat egyes és kettős kádakkal ellátott szobákból áll, hideg- és meleg-vízcsövezettel.

Egy hetedik teremben találtatik a mique-fürdő, izraelita nők számára, mely két kád- és két tükörfürdőből áll, hideg- és melegvíz-csövezettel.

Az illetők megnyugtatására, és minden aggodalom elhárítása végett azon körülményt köztudomásra juttatom, hogy ezen fürdő berendezésénél a vallásos szertartás szigorúan figyelembe vétetett, ezen fürdő megnyitása pedig a török-szt.- miklósi tisztelendő rabbinus úr által nagy számú közönség jelenlétében illő módon eszközöltetett.

Hogy ezen fürdőhelyiség továbbá is szigorúan vallásos tulajdonságát megtartani fogja, arra nézve kiváló gondom leend.


II. OSZTÁLY
Gőz- és zuhany-fürdő

Fürdőházamban létezik továbbá a gőzfürdőnek használhatásához minden szükséges kellék, u. m. kényelmesen berendezett vetkőző-cabinok, zuhany-termek, a legkülönfélébb szerkezetű meleg- és hideg-zuhanyokkal, vízmedenczékkel ellátva. Ezen termekben a fürdő-vendég kénye-kedve szerint a fürdés kellemeit élvezheti.

Szolgálatára áll továbbá a tisztelt fürdő-vendégnek a gőz- vagyis izzasztó-szobák élvezete; csinosan berendezett, igen világos termek, 32-33° hőmérséklettel, melyet fokozni lehet az által, ha az ember az alacsonyabban fekvő padról a feljebb fekvő padra fekszik; a dörzskamra külön frutirozó padokkal ellátva.

Ezen gőzfürdő-osztály úgy a férfiak, mint a nők részére külön-külön helyiségekkel bír.


III. OSZTÁLY
Tükör-fürdők


Végre egy külön épületben van 7 szoba tükör-fürdőnek berendezve, mely fürdő most már annyira tökéletesítve van, hogy valóban élvezetet nyújt azokban fürdeni.

Van ugyanis 2 nagyobb terem, melyben társaságban sokan fürödhetnek, 5 kisebb terem, melyben egy egész családnak kényelmes fürdési élvezet nyújtatik.

Ezen fürdőkből a víz mindennap kétszer teljesen kiüríttetik és kitisztíttatik, ezenkívül folytonosan igen nagy mennyiségű friss víz folyik be, és viszont ugyanannyi elfolyik belőlük.

Ezen tükör-fürdők mellett egy kis terem a köpölyözéshez alkalmaztatott, mely műtétet egy helybeli ügyes borbély a legolcsóbban eszközli.

Mindezen itt elősorolt fürdőhelyiségek mindennel, a mi a kényelemhez igényeltetik, el vannak látva, a tiszta kezelésre pedig kiváló gondom leend; előzékeny szolgálatra pedig cselédeim szigorúan vannak utasítva, minek ellenőrzésére egy panasz-könyvet tettem a fürdőházba, melybe minden előfordulandó panaszokat bevezetni igen kérem, hogy azok orvoslását azonnal eszközölhessem.

A fürdők árjegyzéke:

Egy egyes kádfürdő-szoba 1 lepedővel .                            40    kr.
„    kettős       „           „     2 lepedővel                               60    „
„    gőzfürdő zuhannyal, személyenkint fehérneművel           50    „
„    vízmedencze-fürdő zuhanynyal, fehérneművel . .            50    „
„    külön tükörfürdő-szoba                                                30    „
„    társas     „      „        „                                                   10    „
„    lepedőnek használatáért                                                  5   „
„    törülközőnek        „                                                         3   „
„    úszónadrágnak     „                                                         3   „

Bérletek illő engedménnyel fogadtatnak el.

Említésre méltó az is, miszerint a fürdőház egy csinos kerttel van összeköttetésben, melyben nemcsak a beteg, hanem az egészséges ember is üdülést és szórakozást lelhet, lévén benne egy restauratió, melyben friss és hamisítatlan bor és sör, hideg étek a legjutányosabb áron kapható.

Vidéki t. cz. közönségnek pedig azt is becses tudomására juttatom, miszerint a fürdőház egyik részében több szoba berendezve készen áll, a vidékből fürdés végett ide jövő tisztelt vendégek elfogadására.

Szíves pártfogásért esedezik

Scheftsik István,
okleveles gyógyszerész
és fürdő-tulajdonos


Az egykori Scheftsik-malom és gőzfűrész. Képeslap részlete dr. Vincze Gyula gyűjteményéből.

Kezdőlap
Vendégoldal